Terminologia i conceptes


TERMINOLOGIA I CONCEPTES BÀSICS

- Tsuki: Atac amb el puny que colpeja amb els dos artells principals i que enfoca les falanges a l’objectiu. El nom canvia segons la trajectòria, posició de la mà, etc.

 

- Uchi: Atac que colpeja amb qualsevol part de la mà, braç o colze. Fa referència a la part amb que es colpeja, no sol variar independentment de com es realitzi, com a màxim s’afegeix el nom de la trajectòria.

 

- Uke: Defensa, bloqueig o recepció d’un atac.

 

- Geri: Atac de cama.

 

- Dachi: Posició.

 

- Kihon: Treball bàsic.

 

- Kata: Combat figurat preestablert contra diferents adversaris i que té un sentit de lluita real.

 

- Bunkai: Aplicació real de defensa personal de les tècniques realitzades en un kata.

 

- Pinan: Ment en pau.

 

- Karate-Do:  Camí de la mà buida. KARA: buit, TE: mà, DO: camí.

 

- Shito-Ryu:

    SHI: veu del primer kanji d’Itosu.

    TO: veu del primer kanji d’Higaonna.

    RYU: escola.

Itosu i Higaonna van ser els mestres principals del soke Kenwa Mabuni.

 

- Kenwa Mabuni: Fundador de l’estil Shito-Ryu.

 

- Kenzo Mabuni: Segon fill de Kenwa Mabuni i hereu de l’escola Dento Shito-Ryu.

 

- Del Saito: Un dels alumnes més importants de Kenzo Mabuni. Va ser autoritzat per fundar la seva pròpia línia de Shito-Ryu.

 

- Saito-Ha Shito-Ryu: Línia de Shito-Ryu del Soke Del Saito.

 

- Traditional Karate-Do Federation International (TKFI): Organització internacional presidida pel Soke Del Saito. Té per missió transmetre i preservar el Shito-Ryu tradicional.

 

- Shihan Kai: Òrgan de direcció executiva i assessorament del Soke.

 

 

 

LÀMINES DIDÀCTIQUES